Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Allmän information

Målet för utbildningen

Översättarprogrammet har såväl ett praktiskt som ett teoretiskt huvudmål. Studenten ska genom sina studier utveckla sin förmåga att självständigt översätta texter från olika ämnesområden. Därtill ska studenten även tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomenet översättning som process och produkt. Detaljerade beskrivningar finns i utbildningsplanen för programmet.

Innehållet i utbildningen

Programmet är uppbyggt av ett antal delkurser inom vilka de angivna lärandemålen för programmet examineras. Inom dessa delkurser studeras målspråket svenska, översättning från de aktuella källspråken, översättningsvetenskap samt yrkeskunskap. Inom ramen för delkursen i yrkeskunskap ges dataundervisning i översättningsstöd; genom gästföreläsningar och studiebesök får studenten dessutom möta verksamma översättare och andra specialister. Under termin 3 ges möjlighet att praktisera på exempelvis en översättningsbyrå.

En översättare behöver dels gedigna kunskaper i de källspråk hen arbetar ifrån men minst lika centralt är översättarens förmåga att använda sitt målspråk på ett idiomatiskt sätt. Under utbildningen läggs därför stor vikt vid att de blivande översättarna utvecklar sin förmåga att använda målspråket svenska, något som framförallt sker genom analys och produktion av olika texttyper.

Studenternas färdighet i att översätta facktexter och, sakprosa från de aktuella källspråken övas kontinuerligt under utbildningen. Vissa inslag av litterär översättning kan också förekomma. Studier i lexikologi och terminologivetenskap ingår också i programmet liksom träning av strategier för att söka information. Några exempel på olika kanaler för att finna information som är relevant vid översättning är ordböcker och orddatabaser, korpusar, termdatabaser samt sökmotorer på internet.

Studierna inom programmet ger en överblick över grundbegreppen inom översättningsvetenskap. Olika översättningsteoretiska problemställningar ger ett vetenskapligt perspektiv åt det praktiska översättningsarbetet.

Examina

Studierna inom översättarprogrammet leder fram till en masterexamen i huvudämnet översättning efter två års studier.

Auktoriserad translator kan man däremot bara bli genom att avlägga det prov som Kammarkollegiet årligen anordnar.

Arbetsmarknaden för översättare

Översättare kan arbeta som anställda inom företag, myndigheter, förlag och organisationer eller som egenföretagare. Det är vanligt att facköversättare specialiserar sig på ett eller flera områden. Auktoriserade translatorer översätter bland annat officiella dokument som födelsebevis, vigselbevis och testamenten.

Villkoren på arbetsmarknaden, liksom lönerna, varierar. Översättarens utbildning, kompetens, eventuella specialkunskaper, uppdragets svårighetsgrad, leveranstid med flera faktorer spelar in. Översättare får ofta betalt per ord.

Drivhuset erbjuds universitetsstudenter hjälp med att starta och driva eget företag.

Information om arbetsmarknaden för översättare m.m. ges av Arbetsförmedlingen, Sveriges facköversättarförening, SFÖ, och Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT.

Forskarutbildning

När du har avklarat dina studier på översättarprogrammet har du grundläggande behörighet för att söka till forskarutbildningen i exempelvis lingvistik, examensämnet nordiska språk eller något av de aktuella källspråken. Däremot prövas den särskilda behörigheten särskilt. En rekommendation är att den som är intresserad av att söka till forskarutbildning i nordiska språk bör välja en tydlig språkvetenskaplig inriktning på sina båda examensarbeten, särskilt examensarbetet på masternivå.

I framtiden kan en forskarutbildning i översättningsvetenskap komma till stånd vid Göteborgs universitet, men några mer konkreta planer för en sådan utbildning har ännu inte utarbetats. Information om forskarutbildning, ansökan till forskarutbildning m.m. finns på humanistiska fakultetens webbplats.

Behörighet

Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå. Därför krävs det att du har grundläggande behörighet för att studera på avancerad nivå. Du måste alltså ha en kandidatexamen eller uppfylla kraven för en kandidatexamen senast vid kursstarten i augusti. Därutöver krävs att du har läst en kurs i något språkrelaterat ämne (till exempel lingvistik, svenska eller kinesiska) motsvarande minst 30 hp. Däremot ställs inget krav på formella meriter vad gäller kunskaper i källspråken – du behöver alltså inte ha studerat språken vid universitet eller högskola. Att du har tillräckliga språkkunskaper testas i stället genom ett särskilt antagningsprov.

För behörighet krävs också godkänt resultat på det särskilda antagningsprovet.

Därtill krävs också godkänt resultat på kurserna Svenska 3 och Engelska 6 i gymnasieskolan.

Ansökan och antagning

Översättarprogrammet har för närvarande inte planerat för nästa antagningsomgång, men så snart det är beslutat läggs information ut här. Ingen antagning sker inför hösten 2020.

Ansökan ska vara inne senast 15 april (utbildningen startar alltid på hösttermin), antagningsprovet äger rum i nära anslutning till detta datum. Ansökan till programmet görs genom www.antagning.se.

Antagningsprov

Det antagningsprov som anordnas varje vår är avgörande för vilka sökande som blir antagna, under förutsättning att den sökande uppfyller samtliga förkunskapskrav.

Vid antagningsprovet testas de sökandes förmåga att använda svenska språket och att göra korrekta och idiomatiska översättningar från de aktuella källspråken till målspråket svenska.

Antagningsprovet består av sex delprov. De två delproven i målspråket svenska gäller språkform och språknorm respektive textbearbetning. Exempelprov med rättningsmallar finns i högerspalten. I fråga om källspråken är det fråga om totalt fyra delprov: dessa innebär översättning av två korta texter på engelska och två korta texter på det andra aktuella källspråket. Varje text omfattar mellan 200 och 250 ord, och texterna hämtas ur till exempel dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter. Inga hjälpmedel är tillåtna förutom för sökande som gör översättningar från arabiska, japanska, kinesiska eller ryska: dessa har möjlighet att använda tvåspråkigt lexikon som finns för utlåning i skrivsalen.

Provet äger rum: (datum, tid och sal läggs ut här när det blir aktuellt) 

Du som söker programmet via www.antagning.se senast den 15 april är därmed automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Vid varje antagningstillfälle kan sökande med samtliga källspråkskombinationer antas. Behörighetsprövning av sökande som, förutom en kandidatexamen eller motsvarande examen, åberopar motsvarande kunskaper 30 hp i ett språkämne, till exempel efter studier utomlands, görs efter det att resultat från antagningsprovet föreligger.

Programansvar

Institutionen för språk och litteraturer har det administrativa ansvaret för programmet. Utbildningen är ett samarbete mellan tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten: Institutionen för språk och litteraturer, Institutionen för svenska språket samt Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Översättarprogrammet leds av en programråd. Där ingår representanter för de tre institutionerna och för studenterna inom programmet.

Information om utbildningen

Ytterligare information om översättarprogrammet lämnas av programkoordinatorn och studievägledare vid institutionen för språk och litteraturer.

På de öppna sidorna i GUL (Göteborgs universitets lärplattform) finns utbildningsplan för programmet. Kursplaner och litteraturlistor är för närvarande under utarbetning.

Programkoordinator:
Elisabeth Bladh
Tel. 46-(0)31-786 4915
E-post: elisabeth.bladh@sprak.gu.se

Studievägledare, institutionen för språk och litteraturer:
Eva-Lena Axelsson
Tel. 46-(0)31-786 1795
E-post: oversattarprogrammet@sprak.gu.se

Studievägledare vid GU:
Tel. 46-(0)31-786 00 00 (växel)

Kontakt

Koordinator för Översättarprogrammet:
Elisabeth Bladh
Tel. +46-(0)31-786 4915
E-post: elisabeth.bladh@sprak.gu.se

Studievägledare, institutionen för språk och litteraturer:
Eva-Lena Axelsson
Tel. +46-(0)31-786 1795
E-post: oversattarprogrammet@sprak.gu.se

Dokument

Kursplaner finns i GUL

  • Översättarutbildningens magisternivå 60 hp
  • Utbildningsplan för Översättarprogrammet 120 hp

Medgivande till nätpublicering av fördjupningsarbete

Bli alumn!

Läs mer vår alumnverksamhet:

http://sprak.gu.se/samverkan/alumn

Sidansvarig: Annika Andersson|Sidan uppdaterades: 2019-09-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?