Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nyhetsbrev nr 14, 22 april 2013

Innehåll:

Prefekten har ordet

Dagordningen inför humanistiska fakultetsstyrelsens möte den 25 april har nu offentliggjorts. Bland de frågor som ska tas upp där finns ett par som är av extra stor vikt för institutionen, nämligen de som berör framtiden för ämnet ryska respektive de tre klassiska språken, d.v.s. fornkyrkoslaviska, grekiska och latin. Att de kommer upp på dagordningen nu beror på att den tunga och omtvistade utredningsprocess som har pågått sedan ett antal år tillbaka har nått ett skarpt läge i så motto att det snart är dags att fatta beslut i dessa ärenden. Som ett resultat av detta arbete har fakultetsledningen nu lagt två alternativa åtgärdsförslag för respektive språk/språkgrupp, vilka kommer att tas upp som diskussionsärenden vid det kommande styrelsemötet, för att sedan gå till beslut vid något av de påföljande sammanträdena. Detaljerna av dessa förslag framgår nedan:


 

Fakultetsledningens förslag till beslut angående ämnet ryska:

Alternativ 1: Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att undervisningen i ämnet ryska ställs in från och med budgetåret 2014.

Alternativ 2: Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att utbildningsuppdraget i ryska minskar till 50 hst 2014. För 2015 begränsas den del av hst som ligger på nybörjarnivå till 40% av ämnets utbildningsplatser och för 2016 till 20%, vilket motsvarar den del av uppdraget som fakultetens ämnen får lägga på orienteringskurser. Ämnets professor och docent ges i uppdrag att tillsammans utveckla en handlingsplan för ämnet enligt fakultetsledningens förslag till strategi som ska inkomma till HFS senast 1 mars 2014. Institutionen ges i uppdrag att enligt fakultetsledningens förslag till strategi inkomma med rapport till HFS senast 1 april 2014 och 1 april 2015, samt att styrelsen beaktar dessa underlag vid beslut om förnyat grundutbildningsuppdrag till ryska.

Fakultetsledningens förslag till beslut angående de klassiska språken:

Alternativ 1: Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att grundutbildningen i grekiska, latin och fornkyrkoslaviska ställs in fr.o.m. budgetåret 2014.

Alternativ 2: Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att grekiska, latin och fornkyrkoslaviska integreras i forsknings och utbildningsmiljön i Liberal Arts vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori fr.o. m. budgetåret 2014; att ca 1 mkr årligen fr.o.m. budgetåret 2014 avsätts av fakultetens samlade anslag som bidrag till de personalkostnader som inte täcks av utbildningsuppdrag och schablontilldelningen för forskning; att satsningen årligen och inför kommande budgetår utvärderas av fakultetsstyrelsen ifråga om ekonomiskt utfall och arbetsmiljö; att institutionen av fakultetsstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med skriftligt underlag för den årliga utvärderingen samt för slututvärdering 2018 en långsiktig strategi för bemanning och kompetensförsörjning.


 

Innehållet i ovanstående förslag har väckt starka reaktioner på många håll, både internt och externt, och en intensiv debatt har redan dragit igång i media om hanteringen, relevansen och de potentiella konsekvenserna av de förändringsåtgärder som föreslås (jfr t.ex. de artiklar som var införda i Göteborgs-Posten den 18 april respektive den 19 april). Härvid är det samtidigt viktigt att notera att förslagen alltjämt föreligger som diskussionsärenden, något som bör tas till intäkt för att det nu är hög tid att mobilisera debattviljan också i fler och vidare cirklar, d.v.s. dessa frågor bör inte bara vara föremål för fakultetsstyrelsens behandling, utan också för diskussion inom olika lärargrupper, ämnen, institutioner, fakulteter och samhället i stort. Språkens ställning i samhället och inom akademin utmanas hela tiden av politiska och ekonomiska krafter, inte minst i åtstramningstider. Därför är det dags att nu göra sin röst hörd!

Således, är det bra eller dåliga åtgärdsförslag som har lagts fram av fakultetsledningen? Hur relaterar de till de utbildnings- och forskningsmiljöer som institutionen redan har byggt upp, till den interna programverksamhet som har utvecklats på senare tid, till den kontinuerligt växande lärarutbildningen, till de allmänna samhällsbehov som finns vad det gäller språk, till de övergripande bildningsfrågor som humaniora har gjort sig till talesperson för? Och, inte minst viktigt, vilka konsekvenser kan förslag av den här typen få för den redan sköra arbetsmiljö som råder på institutionen?

Det fria ordet är viktigt. Utnyttja det genom att kontakta dina representanter i fakultetsstyrelsen, inte bara dem som råkar komma från den egna institutionen, och gör klart vad du tycker och tänker! Det är så kollegialitet fungerar!

/GUNNAR BERGH

Viceprefekten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Förra veckan stängdes antagning.se och efter bara någon dag kom så den första statistiken som visar söktrycket inför kommande hösttermin. Det första intrycket är gott: Det verkar som om intresset för våra språk generellt sett är stabilt, till och med ökar för vissa kurser, till exempel grundkurs i engelska och kinesiska och nybörjarkurs i ryska (som namnet till trots motsvarar grundkurs i kinesiska). Internationella språkprogrammet har fler sökande än förra året, vilket är glädjande eftersom det är svårt att förutse hur ett nytt program utvecklas efter första årets "nyhetens behag".

Klickar du här får du en sammanställning med siffror för ett mindre urval kurser i språk och program på fakulteten. För att gå ad fontes kan du klicka här och konsultera det stora dokumentet för alla utbildningar, inte bara på Humanistiska fakulteten utan på hela GU. Den som skulle vilja gå ännu mer på djupet hänvisas till http://statistik.vhs.se/ där man kan söka alla kurser och utbildningar på lärosäten i hela landet, flera år tillbaka. Det kan vara bra att veta att "prio 1" innebär antalet personer som söker kursen eller utbildningen i första hand, och att det i det totala antalet sökande gömmer sig alla som sökt, oavsett om det är som första eller femte eller sjunde alternativ, eller om man sökt flera inriktningar på samma program.

Alla dessa uppgifter ska förstås tas med en nypa salt, eftersom ansökningarna nu måste behörighetsprövas och de presumtiva studenterna ska tacka ja eller nej till sin plats när de fått sitt antagningsbesked. Det visar sig alltså först i höst hur många vi faktiskt har i våra register, korridorer och lektionssalar.

/KATHARINA VAJTA

Administrationen informerar

Nya studieregler
Rektor har beslutat om nya studieregler för Göteborgs universitet som börjar gälla från 1 maj i år.
Läs mer om de nya studiereglerna här

Inköp/upphandling
Upphandlingssektionen har skrivit samman en kortfattad vägledning om vad som gäller vid inköp/upphandling inom Göteborgs universitet.

Dokumentet som heter ”Inköp – vägledning” finns att hämta på webben och är tänkt att kunna användas som en översiktlig information till nya medarbetare vid universitetet, samt till övriga som vill få en kort sammanfattning över vad som gäller vid inköp av varor och tjänster till universitetet, http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/upphandlingssektionen/

Ficktjuvar
GUs säkerhetschef Leif Bouvin meddelar att Citypolisen just nu har stora problem med ficktjuvar i Göteborg. Främst är det två män i 20 – 35 års åldern som uppträder i par och närmar sig personer i olika former av öppna miljöer såsom caféer, bibliotek, entréehallar, vänthallar mm.
Bra om ni kan varna personal, studenter och besökare.
Det är också mycket viktigt att alla stölder polisanmäls samt att ev. signalment skickas till Leif Bouvin och bifogas polisanmälan.

Aktuella möten

  • PBM 23 april 10-12
  • Studierektorsmöte 25 april kl 13-15

Möten hösten 2013

Personalmöten:
26 september kl. 15:00-17:00
24 oktober kl. 15:00-17:00
19 december 15:00-17:00

Institutionsråd:
26 september kl. 10:00-12:00
24 oktober kl. 10:00-12:00
28 november kl. 10:00-12:00
19 december 10:00-12:00

Institutionskonferens 21-22 november

Meeting the Kenyan High Commissioner

Recently Karsten Legère handed over to H. E. Mutinda Mutiso in his capacity as the High Commissioner of The Republic of Kenya in Dar es Salaam as well as a committed Kamba speaker the first copy of a book in Kamba and Swahili that was published recently. During this meeting the High Commissioner expressed his appreciation for the laudable contribution made by the two editors Prof. Angelina Kioko and Prof. emer. Karsten Legère as well as Prof. Dr. Dr. John Mbiti, who wrote the foreword.

The publication made traditional stories collected more than 100 years before available not only to the Kamba speech communities in Tanzania and Kenya, but via Swahili to most East Africans and Swahili enthusiasts elsewhere. Hon. Mutiso was attracted by the quality of the publication and the perfect bilingual text presentation as well as the modern standard Kamba version of the stories. He suggested playing an active role in making this orature book known in Kenya through local radio stations which broadcast in Kamba among other places. In addition, he urged the editors to further focus on the Kamba stories collected and edited in the 1920s by Gerhard Lindblom, who was a Swedish ethnographer and Kamba specialist.

Institutionen i media

Joe Trotta was interviewed by JMG student radio on the subject of ‘The (Zombie) Apocalypse in Popular Culture’ – the program aired on Friday, April 12 at 14:00.

Pedagogiska priser 2013

Enligt bifogade rektorsbeslut är det numera fakulteterna som utser pedagogiska pristagare.

Institutionerna inbjuds härmed att nominera kandidater för pedagogiska priser 2013. Humanistiska fakultetens kriterier för utmärkelsen följer den universitetsgemensamma ramen:

Pristagare ska svara mot minst ett av följande två kriterier:

  • Pristagare ska ha utvecklat, och i undervisning med stor framgång genomfört, en innovativ pedagogisk idé.
  • Pristagare ska ha utfört en flerårig synnerligen uppskattad och framgångsrik lärargärning.

Förteckning över tidigare mottagare av de pedagogiska priserna, http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/pedagogiskt-pris/tidigare_pristagare/.

Nomineringar med en kortfattad motivering skickas till prefekt@sprak.gu.se senast onsdag den 20 maj.
Beslut kommer att tas av Humanistiska fakultetstyrelsen den 19 juni. Prisutdelningen äger rum i samband med doktorspromotionen den 25 oktober.

STIAS research

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans beslutat sig för att stödja Stellenbosch Institute for Advanced Study, STIAS i Sydafrika med ytterligare medel för att öka samverkan mellan svenska och afrikanska forskare.
Pengarna ska gå till 6 (enligt informationen i dagsläget) forskningsteman vid STIAS:

  1. Being Human in a Postmodern World
  2. Crossing Borders
  3. The Future of Democracy
  4. Understanding Complexity
  5. Sustainable Agru-Ecosystems
  6. Health in transition


Ett krav från KAW är att svenska forskare deltar i alla sex områdena, och med "svensk forskare" avses då forskare som har doktorsexamen (helst docent- eller professorskompetens) och som är tillsvidareförordnad vid svenskt lärosäte. Svenskt medborgarskap är inte avgörande. Deltagande kan ske på olika sätt och kan innefatta vistelse vid STIAS, men inte nödvändigtvis längre sådan.

Forskare som passar in i dessa teman och som kan vara intresserade av att medverka, ta kontakt med Kåre Bremer, SU, (kare.bremer@su.se) för ytterligare information om möjlighet att ta del av dessa KAW-resurser.

Erasmus

Kontaktresa:

Laura Downing was in Trondheim from 16-20 April for an Erasmus kontaktresa, meeting with Lars Hellan and Dorothee Beermann at NTNU to discuss potential future research projects involving corpus-building for Bantu languages, and to plan an Erasmus agreement between our departments. On 18 April, Laura gave a talk at an NTNU Linguistics colloquium - entitled "Phasal syntax = cyclic phonology?" - presenting her recent work on the phonology-syntax interface in Bantu languages.

Lärarutbyte:

Denna vecka har vi besök genom Erasmus-utbyte av:
Aldo Tollini, professor i japanska, från universitetet Ca' Foscari i Venedig, som har forskat på äldre japanska texter och buddhism i Japan.

Kontakt-/lärarutbyte

Edgar Platen och Linda Karlsson Hammarfelt var på erasmusfinansierat kontakt- resp. lärarutbyte vid universitetet i Luxemburg 14-18 april. Edgar Platen höll en gästföreläsning på temat "Hybrides Europa" och Linda Karlsson Hammarfelt undervisade inom ramen för en kurs om "Theorien der Interkulturalität" samt presenterade sitt postdoc-projekt vid ett kollokvium. Härutöver anordnades en workshop där möjliga former för ett utökat samarbete mellan institutionerna diskuterades.

Nyligen publicerat

Fryer, Daniel Lees (2013) “Exploring the Dialogism of Academic Discourse: Heteroglossic Engagement in Medical Research Articles.” In English Corpus Linguistics: Variation in Time, Space and Genre. Edited by Gisle Andersen and Kristin Bech. Amsterdam: Rodopi; 183-207. http://danielfryer.no/EN/Publications_files/Fryer_2013.pdf

 

Kontaktinformation

Annika Andersson, webbredaktör

Besöksadress:
Renströmsgatan 6, Humanisten, plan 4, rum C422

Telefon:
031-786 1776, skicka gärna bidrag till nyhetsbrevet:

Forskningsmedel och stipendier

 

Kommande konferenser vid institutionen

Erzählen von Zeitgenossenschaft

5-7 oktober 2017

Öppna programmet i nytt fönster (pdf)

Sidansvarig: Annika Andersson|Sidan uppdaterades: 2013-04-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?